Utworzono: 2016-03-09

Dofinansowanie do zakupu sprzętu likwidującego bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych (uwzględniając indywidualne wymogi stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej) to wszelkie prace adaptacyjne, budowlano-instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych, w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Likwidacja barier architektonicznych ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Bariery techniczne to przeszkody w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tego rodzaju barier powinna powodować sprawniejsze, lepsze funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie oraz umożliwić wydatniejsze jej funkcjonowanie.

Kto może ubiegać się o likwidację barier?
O dofinansowanie na likwidację barier ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może ubiegać się osoba: posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.); która złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
  • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
  • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
  • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
  • Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi maksymalnie 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe minimum 20 % kosztów przedsięwzięcia wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

Tryb postępowania
Kwalifikacje wniosków przeprowadza się w trzech etapach:

  1. Etap pierwszy - kwalifikacja wstępna.
  2. Etap drugi - kwalifikacja merytoryczna.
  3. Etap trzeci - decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznaniu dofinansowania.

W pierwszym etapie wniosek złożony przez osobę niepełnosprawną podlega weryfikacji pod względem formalnym. Jeśli wniosek ma uchybienia formalne (jest niekompletny) PCPR/MOPS wzywa do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawcy o zaistniałej sytuacji. W drugim etapie komisja złożona z pracowników PCPR/MOPS przeprowadza wizje lokalne u osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie. O terminie wizji każda osoba niepełnosprawna jest powiadamiana telefonicznie. Etap trzeci to ocena pod względem merytorycznym i zasadności przyznania pomocy poszczególnym osobom niepełnosprawnym oraz decyzja komisji PCPR/MOPS o przyznaniu lub odmowie przyznania kwoty dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

 

ciekawostki

Jak zrobić windę z krzesełka schodowego?

Krzesełko schodowe powstało z myślą o likwidowaniu barier architektonicznych, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. ...

zobacz więcej
Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu. ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie